Donate   |   Contact Us   |   Sign In   |   Sign Up
Andrzej W. Nowak PhD.
Profile Pages More
Photo Not Available
A.W.Nowak

Last updated: 4/25/2019
Andrzej W. Nowak PhD.
Member
Professional Information
Visit Website »
Academia
  Philosophy Institute
  https://amu.academia.edu/AndrzejWojciechNowak
Personal Information
  https://www.facebook.com/fronesis12
CV Highlights
  https://amu.academia.edu/AndrzejWojciechNowak/CurriculumVitae
  Currently PhD in humanities, graduated at the Philosophy Department, Adam Mickiewicz
University, Poznań, Poland, Thesis: Human Agency in Functionalistic and Historical Social System
Theories
2000 MA in philosophy from Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Thesis: Duality in
theory of action and philosophical thinking in Martin Heidegger’s work,
1995 2000 - studies at the Philosophy Department at Adam Mickiewicz University, Poznań,
Poland-
  current associate professor at Philosophy Institute, Adam Mickiewicz University;
2006-2016 assistant profesor at Philosophy Institute, Adam Mickiewicz University
2001 –2006 PhD candidate (above)
  Books:
. Ontological Imagination. Philosophical (re)construction of phronetic social science
http://www.press.amu.edu.pl/pl/filozofia-i-logika/item/3806-wyobra%C5%BAnia-ontologiczna-filozoficzna-rekonstrukcja-fronetycznych-nauk-spo%C5%82ecznych.html
2. Whose Fear? Whose Science?
http://www.press.amu.edu.pl/pl/badania-interdyscyplinarne/item/3734-czyje-lęki?-czyja-na-uka?-struktury-wiedzy-wobec-kontrowersji-naukowo-społecznych.html
3. Agency, System, Modernity, Adam Mickiewicz University Press, Poznan 2011.
Podmiot, system, nowoczesność, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2011
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2388/1/podmiot_system_nowoczesnosc.pdf
(full access)
Chapter in books:
1. Future isn’t what it used to be, Introduction in Polish edition of Immanuel Wallerstein Utopistics. Przyszłość nie jest już tym, czym była kiedyś, Przedmowa do książki Immanuela Wallersteina, Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, Wydawnictwo Bractwo Trojka, Poznań, 2008.
2. Central European Perspectives (co-authored with Maria
Kostyszak) w: Ethics, Science, Technology, and Engineering: An International Resource, 2nd edition (ESTE-2), ed. J. Britt Holbrook,
Macmillan Reference USA, 2014.
3. Science, Technology, and Society Studies: Central European Perspectives in: Ethics, Science, Technology, and Engineering: An International Resource, 2nd edition (ESTE-2) ed. J. Britt Holbrook, Macmillan Reference USA, 2014
4. Structures of World. Structures of Capitalism, Structures of Knowledge (in polish), Struktury świata, struktury kapitalizmu, struktury wiedzy, in book: Oprogramowanie rzeczywistości społecznej. Szkice o współczesnych teoriach socjologicznych, ed. L. M. Nijakowski, M. Gdula Wydawca: Krytyka Polityczna, Warszawa 2014

Articles (over 35 total):
most recent papers 2009-2014:
1. Is metrological sovereignty possible? Metrology and political economy of measure Czy możliwa jest metrologiczna suwerenność? Metrologia i ekonomia polityczna miary, „Przegląd humanistyczny” nr 5(446) rok LVIII, Warszawa 2014
2. Future of Cultural Studies in semiperipherial country - Przyszłość nauk o kulturze w kraju półperyferyjnej nowoczesności, „Kultura Współczesna” NR 5/2013 - Historie współczesności – Numer specjalny, Koncepcja numeru i redakcja naukowa, Anna Zeidler-Janiszewska, Andrzej Gwóźdź, Roman Chymkowski
3. Ontology of politics of Knowledge. Sociological Imagination and Science Technology Studies (in polish) Ontologia czy polityka wiedzy? Wyobraźnia socjologiczna a społeczne studia nad nauką, „Studia metodologiczne nr. 31/2013
4. Distributed Expert and Distributed Database – scientific blogs and structures of knowledge i Rozproszony ekspert a rozproszona baza danych – blogi sceptyczne, naukowe a struktury wiedzy, „Człowiek i społeczeństwo”, numer poświęcony „Wizualnym bazom danych” pod red. Marka Krajewskiego, XXXVI 2/2013
5. Ontological imagination: transcending methodological solipsism and the promise of interdisciplinary studies, AVANT, Vol. IV, No. 2/2013, p. 169-226, available at: http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/Andrzej-W-Nowak-Ontological-imagination.pdf
6. Democratisation of public debate over natural (alternative) medicine .(in polish)
Demokratyzacja debaty publicznej nad medycy niekonwencjonalną, „Studia Metodologiczne” Nr 30/2013
available at: http://studiametodologiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/11/vol-30-14.pdf
7. Democratisation or neoludism – reform of university and challenge of technoscience .(in polish)
Demokratyzowanie czy neoludyzm – reforma uniwersytetu wobec wyzwań technonauki, Praktyka Teoretyczna", 1(7)
available at: http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr7_2013_NOU/11.Nowak.pdf
8. Looking for a lever – complex relation of power, knowledge and medicine (in polish)
Szukając dźwigni. O złożonych związkach władzy, wiedzy i medycyny, Respublica: Władza i medycyna” 2/2013 http://publica.pl/produkt/wladza-i-medycyna-nr-212
9. Think globally, study locally. Tyranny of the moment, structural violence and modern world-system .(in polish)
Myśleć globalnie, badać lokalnie. Tyrania chwili, przemoc strukturalna a nowoczesny system-świat, Przegląd Kulturoznawczy 1/2013 (numer poświęcony socjologii wiedzy i filozofii kultury)
http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/Przeglad-Kulturoznawczy-2013/Numer-2-16-2013/art/1116/
10. Flooded with knowledge, time and information and attentionalistic piramids of power .(in polish)
Zalani wiedzą, spiętrzenie czasu i informacji a atencjonalistyczne piramidy władzy, Kultura Współczesna, 1/13 (76), pp. 137-151
11. Origins of intersubiectivity and materiality .(in polish)
Źródłowość intersubiektywności a „materialność, (red.) Piotra Makowskiego, Wydawnictwo Universitas, 2013
12. How to to be Legislator after Zygmunt Bauman
Czy można być prawodawcą po Zygmuncie Baumanie?, „Zeszyty Artystyczne” 23/2013
13. Whose Fears? Anxieties? Whose Science? Between scientific Illiteracy and technocracy.(in polish)
Czyje lęki? Czyja nauka? Pomiędzy naukowym analfabetyzmem a technokracją, Czas Kultury, nr 6/2012 "Demony nauki"
14. European Modernity and its Denied Constitutive “External” (in polish) 2011
Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące „zewnętrze”, „Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne” 26/27/2011, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article617
15. Is Global Sittlichkeit possible? Culture, Human Rights and Modern World-System, [w:] Hegels politische Philosophie Zweiter Teil, (red.) Andreas Arndt, Paul Cruysberghs, Andrzej Przylebski, Akademie Verlag, Berlin 2009, s. 28 -33.
16. Is philosophy possible after Belgian Congo? (in polish), 2010
Czy można filozofować po Kongo Belgijskim? [w:] W sprawie Agambena Konteksty krytyki, (red.) Łukasz Musiał, Mikołaj Ratajczak, Krystian Szadkowski, Arkadiusz Żychliński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010
17. Communication, democracy, exclusion. Democracy and social ontology in information society (in polish), 2010
Komunikacja, demokracja, wykluczenie. O związkach demokracji i ontologii społecznej w społeczeństwie informacyjnym, „Kultura i Historia” nr 18/2010, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1882
18. Neoliberal academia. Higher Education and Class Stratification in Poland after 1989 (in polish), 2010
Neoliberalna akademia. Szkolnictwo wyższe a wytwarzanie i legitymizowanie podziałów klasowych w Polsce po 1989 roku, [w:] red. naukowy Piotr Żuk. Podziały klasowe i nierówności społeczne. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, s. 117-132
19. Politics (aesthetics) of innovation. Laboratory of reality or its policy, (in polish), 2010
Polityka (estetyka?) innowacji. Laboratorium rzeczywistości czy jej polityka?, [w:] Dystrybucja Nooawangardy, (red.) Łukasz Ronduda, Edwin Bendyk, Wydawca: Fundacji Modern Art Means Modern Artist Language MAMMAL i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2010
20. Communism and ambivalence of modernity (in polish), 2009
Komunizm a ambiwalencje nowoczesności, [w:] Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, (red.) Bartłomiej Brzeziński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s.259-269
21. Communication and structural violence (in polish), 2009
Komunikacja a przemoc strukturalna, [w:] Teorie mediów i komunikacji, tom 1 (red.) Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009.


22. What should be done. Antisystemic movement in Wallerstein theory (in polish), 2009
Co robić? Ruchy antysystemowe w koncepcji Wallersteina, Zdanie, Pismo Stowarzyszenia „Kuźnica”, 1-2 (140-141) 2009
23. Florian Znaniecki – between Philosophy, Theory and Sociology of Knowledge (in polish), 2009
Florian Znaniecki- pomiędzy filozofią, teorią a socjologia wiedzy, [w:] (red) Tadeusz Buksiński 90 lat filozofii w Poznaniu, , Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2010.
Translation
1. Jason W. Moore, Crisis: ecological or world-ecological (Kryzys: ekologiczny czy ekologicznie-światowy, „Praktyka Teoretyczna” nr 4(14)/2014, http://www.praktykateoretyczna.pl/czasopismo/kryzys-ekologiczny-czy-ekologicznie-swiatowy/, co-transl. withz Krzysztofem Abriszewskim.

  Grants:
1. Polish Ministry of Science and Higher Education Research Grants N N116 695040 Structures of Knowledge. Mapping Social-Scientific Controversies, Head of Project (together with Krzysztof Abriszewski and Michał Wróblewski). 2011-2015
2. Adam Mickiewicz University Habilitation Grant 2009-2011
Scholarships:
1. October 2002, DAAD and Goethe Institute Scholarship, Berlin, Germany
Fellowships:
1. Society for Social Studies of Science (4S)
2. EASST is the European Association for the Study of Science and Technology
3. Member of the Scientific Committee of Annual EASST Conference “Situating Solidarities: social challenges for science and technology, 17-19. 09 2014. for http://www.easst.umk.pl/scientific-committee/
4. Polish Philosophical society
5. Member of Questions of Boundaries Research Group http://www.graniczne.amu.edu.pl/en/index.html
Member of board and reviewer in journals:
1. “New Critique” – “Nowa Krytyka”, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?page=czasopismo
2. "Avant. Journal of the philosophical-interdisciplinary vanguard. Trends in interdisciplinary studies. http://avant.edu.pl/en/
3. Theoretical Practices”, "Praktyka Teoretyczna", http://www.praktykateoretyczna.pl/english
4. „Education and Culture”,"Kultura i edukacja", http://www.kultura-i-edukacja.pl/en.html
5. “Recycling of Ideas“ - “Recykling Idei”, http://recyklingidei.pl/czasopismo

Research visitor:
1. Visiting researcher Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations, State University of New York, Binghamton -12. 10.11 – 02. 11.11
2. Visiting researcher Institute for Research on World-Systems IROWS, Riverside, UCLA, California, 14.10.13-18 10. 13.
Library visitor:
Central European University - in academic year 2001/2002
  Presentation (most recent):
International Conferences:
1. Keynote speaker, Solidarity and metrological sovereignty – global asymmetries and political economy of measure on conference Situaiting Solidarities: social challenges for science and technology studies, 17-19 09 2014, organizatorzy: European Association for the Study of Science and Technology, UMK
2. Situating de-solidarities: State as a container and container settlements as an "exception state: on conference Situating Solidarities: social challenges for science and technology studies, 17-19 O9 2014, organizatorzy: European Association for the Study of Science and Technology, UMK
3. Ontological imagination and phronetic social science. STS and a quest for just society, on conference Enacting Futures DASTS, Danish Asocciation for Science and Technology Studies, Roskilde University, 12-13 06 2014, Roskilde, Dania
4. Is metrological sovereignty possible? – technoscience and dependency, on conference "Old and new form of dependency" 21-22 Marzec, 2014, WNIPD UAM, Poznan
5. Navigating with GPS, relatives and maps. Embodiment of sociohistorical inequalities and distributed cognition, Thinking with Hands, Eyes and Things. TRENDS IN INTERDISCIPLINARY STUDIES. An International Avant-Conference 2013, November 7-10, Torun, Poland
6. The Fragile Life of the State and its Ambivalence: From the Vaccination Commando to the Anti-Vaccination Movement. Merging Actor-Network Theory with World-system Analysis, October 9 – 12, 2013 Annual Meeting of Society for Social Technology Studies — San Diego, California, Town and Country Resort and Convention Center
7. Social security, State vaccination and antivaccination movement, konferencja: on conference Civil Security as a Part of the Security System in the Czech Republic and Poland Theoretical Conceptualization and the Assessment of Similarities and Differences in a Broader European Context, , 8-9 04 2013, WNPiD WNS UUAM,,
8. Distributed expertise” and an opposition to the anti-vaccination movement in Poland. How the structures of knowledge are being challenged in the public debate" Society for Social Studies of Science 4S/EASST Copenhagen 17-20 10. 12
9. Towards a New Framework For Postcolonial Technoscience: merging Actor-Network Theory with World-system Analysis, Annual Meeting of Society for Social Technology Studies, 2-5 November, 2011, Society for Social Studies of Science (4S)
10. Redefining local identities through art. The case of the Polish public art project “The Minaret and its role in reviving multicultural sources of Polish identity, (together with Monika Bobako) presented on Bamako Symposium on the Arts: Tapping Local Resources for Sustainable Development in the 21st Century (University of Bamako, Mali, 23.07.10-30.07.10) http://www.nkafoundation.org/projects.html
11. Ontological Imagination and Communication. Philosophical Consequences of Technological Determinism, presented on conference: i Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21st Century, AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland 21.05.09-22.05.09,
12. Time, Inequality and Modern world-system, presented on conference: World-system in Central and East-european Discourse, Institute of Political Science, University Leipzig, Lavka, The network for left Politics in Central and Eastern Europe, Rosa-Luxemburg Stifftung Sachsen, Leipzig, Germany, 20.06. 08
13. Information as Structure, Structure as Information. Power relation and dynamics of networks, presented on conference: Philosophy of the Information Society, Austrian Ludwig Wittgenstein Society (ALWS), Kirchberg Austria 05.08.07 – 11.08. 07
14. Time, Modern World-System and Structural Violence, presented on conference: Tyranny of the Moment – the consequences of the inflation of information and the fast time domination, Philosophy Institute Nicolaus Copernic University, Toruń, Poland 04.10.07 -05.10.07,
15. Culture, Modern World-System and Global Ethical Life (Sittlichkeit), presented on conference: XXVI. Internationaler Hegel-Kongress: Hegels politische Philosophie, Poznań, 19.09.06.-23.09.06, Poznań, Poland,


Polish Conferences: over 32,
Organizer:
1. Discourse and Change. Wallerstein in East- European Context
Zmiana społeczna i dyskurs Wallerstein w kontekście środkowo-europejskim; Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Filozofii UAM, 24.10.08-25.10.08. –Poznań, Poland
2. Why we need constructivism?
Po co Nam konstruktywizm?”, III Sympozjum konstruktywistyczne, Miejsce: Galeria „Arsenał”, Stary Rynek Poznań, 30– 31.05, 2012, Organizatorzy: Instytut Filozofii UAM, we współpracy z Instytutem Filozofii UMK i Galerią „Arsenał”, Poznan, Poland,

Participant (only 2009-2013) (in polish):
1. Return of phronesis - the renewal of f axiological foundations of critical stance in social science?
Powrót fronesis – odnowienie aksjologicznych podstaw potencjału krytycznego nauk społecznych?, referat na Ogólnopolskim Sympozjum Filozoficznym pt. Aksjologie sfery publicznej, 21-23 Czerwca 2013, Ciążeń
2. Witold Kula Metrology – political economy of measeures
Metrologia Witolda Kuli czyli ekonomia polityczna miary, konferencja „Polska szkoła socjologii historycznej i historii gospodarczej: Witold Kula, Marian Małowist” Le Monde Diplomatque Polska i Polskie Towarzystw Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie we wtorek 11 czerwca 2013 r
3. Overflow by information and time. Attentionalist pyramids of power. : „Zalani wiedzą, spiętrzenie czasu i informacji a atencjonalistyczne piramidy władzy”, wygłoszony na Elbląskie Forum Kulturoznawcze, „Od przybytku głowa boli. Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru”, organizatorzy Tygodnik „Polityka”, Instytut Socjologii UMK, Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa. 26-28 września 2012,
4. Best way to predict future is to create it. Phronesis and governing of uncertainty in technoscientific reality.
„Najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej stworzenie”– mądrość praktyczna (phronesis) a zarządzanie niepewnością w technonaukowej rzeczywistości”, Konferencja „Foresight – narzędzie przyszłości?”, Termin: 13 września 2012 r, Miejsce: Centrum Konferencyjne „Concordia Design”, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, Organizatorzy: Instytut Zachodni, Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, (Lider), Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych.
5. Status of expertise in sociocio-scientific discussion:
Problem eksperta w dyskusjach o kontrowersjach naukowo-społecznych, wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Filozofii Fizyki Etyczne dylematy przyrodoznawstwa organizowanej przez Wydział Fizyki i Instytut Filozofii oraz Pracownię Pytań Granicznych UAM, pod patronatem Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, POZNAŃ 17 – 18 II 2012, Aula im. Prof. A. Piekary, Wydział Fizyki UAM
6. Ontological Immagination – against methodological solipsism of philosophy
Wyobraźnia ontologiczna – przeciwko metodologicznemu solipsyzmowi filozofii, Wykład plenarny przygotowany na Zlot Filozoficzny,24-26 czerwca, Toruń, organizatorzy: Ośrodek Badań Filozoficznych, Instytut Filozofii UMK, Koło Naukowe Filozofii Praktycznej, Koło Awangardy Filozoficzno-Naukowej, (wykład będzie wygłoszony jako gość specjalny zlotu)
7. Who needs superheroes? About (bio)liberal metaphors.
Komu potrzebni są superbohaterowie? W kręgu (bio)liberalnych metafor, zgłoszony i przyjęty na konferencję: Kulturowo-polityczny AVATAR? Kultura popularna jako obszar konfliktów społecznych i źródło wzorów kulturowych dla współczesnego społeczeństwa, Wrocław 17-18 czerwca 2011, Instytut Problemów Europejskich, Zakład Socjologii Sfery Publicznej UWr.
8. Health and Ambivalence of „Nature” in discources of Alternative Medicine Movements
Zdrowie a ambiwalencja natury i naturalności w dyskursie zwolenników medycyny alternatywnej, wygłoszony na konferencji Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie interdyscyplinarnej, 06.09-10.2011, Miejsce: Ośrodek Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie, Organizator: Komitet Nauk Etnologicznych PAN
9. Microbe, City, Science. Constructivism – Between Sociological and Political Imagination
Mikrob nauka, miasto. Konstruktywizm - od wyobraźni socjologiczne do wyobraźni politycznej. II Ogólnopolskie Sympozjum Konstruktywistyczne, Toruń,0 811.10 -10.11.10
10. Ontology or Politics of Knowledge?
Ontologia czy polityka wiedzy? Wyobraźnia socjologiczna
a socjologia nauki , Teoretyczne Podstawy Socjologii Wiedzy, edycja III Zielona Góra 07.12. 10 – 08.12.10
11. Sociological Imagination and Sociology of Scientific Knowledge
Wyobraźnia socjologiczna a socjologia nauki, wygłoszony na konferencji: Racjonalne kontra socjologiczne rekonstrukcje rozwoju wiedzy, Instytut Filozofii UMCS, 09.06.10-11.06.10


12. Bioliberalism and Neoliberal vulgate. Quest for a New Sociological Imagination
Bioliberalizm a neoliberalna wulgata. O potrzebie nowej wyobraźni socjologicznej wygłoszony na konferencji: Wiedza, ideologia, władza. Społeczne i polityczne funkcje nauki oraz uniwersytetu, z Instytut Problemów Europejskich, Fundację Róży Luksemburg, Instytut Socjologii Uwr, Wrocław, 20.05.10-21.05.10.
13. Dogs and Symbolical Interactionism. General symmetry Principle and Classical Sociology
Psy a interakcjonizm symboliczny. Uogólniony postulat „symetrii” a klasycy socjologii, wygłoszony na konferencji: Socjologia relacji między ludźmi, nie-ludźmi i hybrydami, zorganizowanej przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, 10.05.10 – 11.05.10.
14. Biopolitics and and Its Ambivalence: Mass Vaccination and Anti-vaccination Movements
Dwuznaczność biopolityki: masowe szczepienia a ruchy antyszczepionkowe wygłoszony na konferencji: Perspektywy biopolityki, zorganizowanej przez Międzywydziałową Pracownię Pytań Granicznych, Collegium Maius UAM, 25.03.10-27.03.10. http://www.biopolityka.org/index3.html
15. Evolutionism and Sociology of Scientific Knowledge. Curious Case of Steve Fuller
Ewolucjonizm a socjologia nauki. Dziwny przypadek Steve’a Fullera, na konferencji: Wokół ewolucji i ewolucjonizmu, zorganizowanej przez Wydział Fizyki UAM i Instytut Filozofii UAM, Wydział Fizyki UAM, 22.01.10 – 23.01.10.
16. Excluded exlusion. Giorgio Agamben –Critics of Modernty and Its Delusions
Wyparte wykluczenie. Giorgio Agamben – pułapki krytyków nowoczesności, wygłoszony na konferencji Konflikt-Wykluczenie-Demokracja Wizje wspólnoty politycznej, zorganizowanej przez Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii oraz Zakład Teorii Polityki Instytutu Politologii, Uniwersytet Wrocławski, 08.12.09 - 09.12.09,
17. Structures of Knowledge, Knowledge about Structures.
Struktury wiedzy a wiedza o strukturach. Kulturoznawstwo i socjologia wiedzy jako ontologia, (w panelu Granice teorii), wygłoszony na I Polskim Zjeździe Kulturoznawczym -Granice kultury. Zjazd odbył się w dniach 15.10.09 – 17.10.09 w Cieszynie, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Komitet Nauk o Kulturze PAN i Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego,
18. Common Good and Responsivity
referat: Dobro wspólne a responsywność, wygłoszony na konferencji: V Forum Etyczne: Etyka i dobro wspólne, 24.06.09 -26.06.09, zorganizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
19. Florian Znaniecki – between Philosophy, Theory and Sociology of Knowledge
referat: Florian Znaniecki – pomiędzy filozofią, teorią a socjologią wiedzy, wygłoszony na konferencji 90 lat filozofii na Uniwersytecie w Poznaniu, 12.05.09 zorganizowana przez Instytut Filozofii UAM,
20. Second Orality, Embodiemend and Power
referat Wtórna oralność, cielesność, władza, Konferencja Czasopisma Filozoficznego "Nowa Krytyka" z cyklu "Filozoficzne Źródła Nowoczesnej Europy”, Pobierowo 07.05.09 -10.05.09,
21. Neoliberal academia. Higher Education and Class Stratification in Poland after 1989
referat: Neoliberalna akademia. Szkolnictwo wyższe, a wytwarzanie i legitymizowanie podziałów klasowych w Polsce po 1989 roku wygłoszony na konferencji Podziały klasowe i nierówności społeczne - refleksje społeczne 20 lat po zmianie systemowej, 20.03.09 -21.03.09 Wrocław,

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal